Home

Projecten

Services

Aanpak

Over ons

Vacatures

Contact

INKOOPVOORWAARDEN
Algemene inkoopvoorwaarden – SUCCESMAKERS

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

 • Succesmakers: Tausch Production B.V., handelend onder de naam Succesmakers., KVK-nummer 16086228
 • Diensten: de op grond van de Overeenkomst te verrichten diensten, waaronder mede begrepen het tot stand brengen en opleveren van een stoffelijk werk;
 • Goederen: de goederen die op grond van de Overeenkomst door Leverancier aan SUCCESMAKERS moeten worden geleverd;
 • IE-rechten: de intellectuele eigendomsrechten van SUCCESMAKERS, waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen, de handelsnamen, de merken, auteursrechten, kleurencombinaties, visuals, designs, slagzinnen, teksten, domeinnamen, internetadressen, reclame-uitingen, alsmede vergelijkbare rechten;
 • Offerteaanvraag: een aanvraag van SUCCESMAKERS om een Offerte uit te brengen;
 • Offerte: het schriftelijke of mondelinge aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde Prestatie aan SUCCESMAKERS te leveren;
 • Order: de schriftelijke of mondelinge opdracht van SUCCESMAKERS aan Leverancier tot het leveren van een Prestatie;
 • Orderbevestiging: de schriftelijke acceptatie van de Order door Leverancier;
 • Leverancier: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die als (toekomstig) leverancier met SUCCESMAKERS onderhandelt over het verkrijgen van een Order dan wel een Order heeft ontvangen;
 • Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen SUCCESMAKERS en Leverancier met betrekking tot levering van een Prestatie voor Leverancier aan SUCCESMAKERS;
 • Partijen: SUCCESMAKERS en de Leverancier gezamenlijk;
 • Prestatie: de door Leverancier aan SUCCESMAKERS te leveren Goederen en/of Diensten;
 • Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden.
2. Algemeen

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij SUCCESMAKERS als (potentiële) afnemer van Goederen en/of Diensten optreedt, waaronder begrepen alle Offerteaanvragen, Offertes, Orders en Overeenkomsten, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de Voorwaarden is afgeweken.
2.2 Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
2.3 Bij strijd tussen, dan wel onduidelijkheid over vertalingen van de tekst van deze Voorwaarden, prevaleert steeds de tekst van de in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden.
2.4 Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of daar wegens andere gronden door Partijen geen beroep op kan worden gedaan, heeft SUCCESMAKERS het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
2.5 In de Voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan: ‘per e-mail’.

3. Offerte(aanvraag), Order en Overeenkomst

3.1 Offerteaanvragen, in welke vorm dan ook, binden SUCCESMAKERS niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het uitbrengen van een Offerte. Offertes worden kosteloos uitgebracht. De Offerte is onherroepelijk en blijft gedurende een periode van zestig kalenderdagen gerekend vanaf de datum van de Offerte geldig. SUCCESMAKERS heeft te allen tijde het recht om de onderhandelingen met Leverancier te beëindigen, zonder gehouden te zijn enige kosten en/of schade van Leverancier te vergoeden.
3.2 Leverancier verplicht zich op eerste verzoek van SUCCESMAKERS alle gegevens, waaronder bedrijfseconomische/financiële bedrijfsgegevens, aan te leveren, welke SUCCESMAKERS in redelijkheid nodig heeft dan wel meent nodig te hebben voor de beoordeling van (de bedrijfsvoering van) Leverancier en/of de inschatting van het al dan niet kunnen nakomen van de Overeenkomst door Leverancier.
3.3 Leverancier is verplicht SUCCESMAKERS te informeren op het moment dat zich situaties (bij Leverancier) voordoen, waaronder het wijzigen van de bedrijfs- of marktomstandigheden, die van invloed (kunnen) zijn op (de bedrijfsvoering van) Leverancier en/of het nakomen van de Overeenkomst door Leverancier.
3.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat SUCCESMAKERS, al dan niet op basis van de Offerte, een Order plaatst en Leverancier deze Order accepteert middels een Orderbevestiging.
3.5 De Order wordt geacht de inhoud van de tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.6 Leverancier dient SUCCESMAKERS in geval van fouten in, of tegenstrijdigheden respectievelijk onvolledigheden tussen onderdelen van de Overeenkomst te waarschuwen alvorens met de uitvoering daarvan te beginnen en in overleg te treden met SUCCESMAKERS, opdat de Overeenkomst zo nodig kan worden gewijzigd.
3.7 Tekeningen, visuals, designs, modellen, specificaties, instructies en dergelijke die door SUCCESMAKERS zijn verstrekt om te worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, vormen een onlosmakelijk deel van de Overeenkomst.
3.8 Eventueel later gemaakte mondelinge dan wel schriftelijk aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen door of namens SUCCESMAKERS gedaan, binden SUCCESMAKERS slechts indien, en dan slechts voor zover, deze aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen door SUCCESMAKERS uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

4. Annuleren Orders en Overeenkomsten

4.1 SUCCESMAKERS heeft het recht, zonder gehouden te zijn eventueel door Leverancier gemaakte kosten te vergoeden, een Order te annuleren zolang Leverancier de Order niet geaccepteerd heeft middels een Orderbevestiging. Daarnaast is SUCCESMAKERS, in het geval deze een Orderbevestiging ontvangen heeft, gerechtigd de Overeenkomst te annuleren zolang Leverancier aantoonbaar nog niet met de uitvoering daarvan is aangevangen. SUCCESMAKERS zal in dat geval de door Leverancier gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, aan Leverancier vergoeden.
4.2 Indien Leverancier zonder een Order te hebben ontvangen dan wel de Order te hebben geaccepteerd middels een Orderbevestiging een aanvang maakt met het leveren van de Prestatie, doet hij dit voor eigen rekening en risico.

5. Inschakelen derden

5.1 Leverancier is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van SUCCESMAKERS bevoegd bij en ten behoeve van de (uitvoering van de) Overeenkomst derden in te schakelen. SUCCESMAKERS is bevoegd te allen tijde nadere voorwaarden aan deze toestemming te verbinden.
5.2 Leverancier is jegens SUCCESMAKERS op dezelfde wijze en in dezelfde mate verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde derden verrichtte Diensten en/of geleverde Goederen, als wanneer Leverancier de betreffende Diensten zelf zou hebben verricht of de betreffende Goederen zelf zou hebben geleverd. Leverancier staat er derhalve jegens SUCCESMAKERS voor in dat de door hem ingeschakelde derden aan dezelfde verplichtingen zullen voldoen.

6. Prijzen

6.1 De overeengekomen prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), andere heffingen van overheidswege, kosten van transport, verpakking, verzekering en dergelijke.
6.2 Het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen ingevolge artikel 3.4 is bepalend voor de tussen Partijen geldende prijzen, kortingen en overige condities. Eventuele prijsverhogingen nadien gelden niet tussen Partijen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Fluctuaties in wisselkoersen zijn voor rekening en risico van Leverancier.

7. Levering

7.1 De levering van Goederen vindt DDP (Incoterms 2010) plaats op het overeengekomen tijdstip en locatie van levering. Indien slechts een datum en geen exact tijdstip is overeengekomen, dient levering van de Goederen gedurende kantoortijden, zijnde maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tussen 8.00 uur en 17.00 uur plaats te vinden. Indien geen locatie is overeengekomen, vindt levering plaats op het bezoekadres van SUCCESMAKERS.
7.2 De te verrichten Diensten moeten op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie worden verricht. Indien slechts een datum en geen exact tijdstip is overeengekomen, dienen de Diensten gedurende kantoortijden, zijnde maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tussen 8.00 uur en 17.00 uur te worden verricht. Indien geen locatie is overeengekomen, dienen de Diensten te worden verricht op het bezoekadres van SUCCESMAKERS.
7.3 Het overeengekomen afleveringstijdstip en/of de afleveringstermijn, respectievelijk de uiterste datum waarop de Prestatie moet zijn verricht, zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling en dus van rechtswege in verzuim.
7.4 Indien Leverancier voorziet dat de overeengekomen termijn niet behaald zal worden, dient hij SUCCESMAKERS daarover onmiddellijk schriftelijk te informeren, onder vermelding van de reden van de vertraging en een nieuwe termijn waarbinnen hij alsnog zal leveren. Dit onverminderd de verplichting van Leverancier om de door SUCCESMAKERS dan wel door derden geleden (gevolg)schade en kosten in verband met de overschrijding van deze leveringstermijn aan SUCCESMAKERS te vergoeden. Leverancier is slechts gerechtigd een alternatieve Prestatie te leveren nadat SUCCESMAKERS hiertoe schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.
7.5 Elke levering van Goederen dient te zijn voorzien van:
(i) een pakbon, duidelijk zichtbaar bevestigd aan de buitenzijde van de ((verzend)verpakking van de) Goederen, waarop het ordernummer en de naam van de betrokken inkoper van SUCCESMAKERS vermeld zijn;
(ii) een (verzend)verpakking die deugdelijk is en voldoet aan, voor zover van toepassing, de onder artikel 12.1 genoemde garanties.
7.6 Na de verrichting van de overeengekomen Diensten dient (de werknemer van) Leverancier als bewijs van het verrichten van de Diensten een ‘werkbriefje’ voorzien van een omschrijving van de verrichte werkzaamheden, de projectnaam en het ordernummer van SUCCESMAKERS te laten ondertekenen door de verantwoordelijke inkoper van SUCCESMAKERS.
7.7 Indien SUCCESMAKERS niet in staat is de Prestatie op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal de levering van de Prestatie door Leverancier op eerste verzoek van SUCCESMAKERS worden uitgesteld gedurende een door Partijen vast te stellen redelijke termijn en tegen nader overeen te komen afspraken. Goederen worden in dat geval door Leverancier deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor SUCCESMAKERS opgeslagen, beveiligd en genoegzaam verzekerd. Is de uitgestelde levering het gevolg van bijzondere omstandigheden zijdens SUCCESMAKERS, dan is SUCCESMAKERS niet gehouden enigerlei kosten en/of schade te vergoeden. In alle andere gevallen kunnen de aan de uitgestelde levering verbonden redelijke kosten na voorafgaand overleg met SUCCESMAKERS aan SUCCESMAKERS worden doorberekend.

8. Wijzigingen

8.1 SUCCESMAKERS is gerechtigd meer- c.q. minderwerk te verlangen. Van meer- c.q. minderwerk kan alleen sprake zijn voor zover SUCCESMAKERS hiertoe, al dan niet na een verzoek daartoe van Leverancier als bedoeld in artikel 6.2, schriftelijk opdracht heeft gegeven. Bij minderwerk zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal SUCCESMAKERS bij meerwerk, indien het meerwerk gevolgen zal hebben voor de overeengekomen prijs, het overeengekomen meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven.
8.2 Indien naar het oordeel van Leverancier sprake zal zijn van meerwerk en dit naar het oordeel van Leverancier gevolgen zal hebben voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, SUCCESMAKERS hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Werkzaamheden die op voorhand door de Leverancier hadden kunnen worden voorzien, zullen nooit in rekening kunnen worden gebracht als meerwerk. Indien de gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van SUCCESMAKERS onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft SUCCESMAKERS het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan Leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft Leverancier geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

9. Eigendom en risico

9.1 Voor zover tussen Partijen niet anders is overeengekomen, gaat de eigendom van de Prestatie, ingekochte materialen, grondstoffen en/of halffabricaten ten behoeve van de Prestatie, onderhanden werken en technische tekeningen op SUCCESMAKERS over bij levering. Indien tussen Partijen zijn overeengekomen dat de Prestatie eerst door SUCCESMAKERS moet worden goedgekeurd, gaat het risico niet eerder over dan na goedkeuring door SUCCESMAKERS.
9.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1, verkrijgt SUCCESMAKERS, in het geval bedoeld in artikel 7.7, de eigendom van een Goed op het moment waarop deze ten behoeve van SUCCESMAKERS worden opgeslagen.
9.3 Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, verkrijgt SUCCESMAKERS krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van de Goederen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten ten behoeve van de Prestatie die Leverancier gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of daartoe bestemd, zulks tot de waarde van het vooruitbetaalde bedrag.
9.4 Het risico van opslag van de Goederen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten ten behoeve van de Prestatie door Leverancier en vervoer naar SUCCESMAKERS ligt te allen tijde bij Leverancier. Leverancier is verplicht de Goederen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten ten behoeve van de Prestatie deugdelijk en op eigen kosten te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de opslag daarvan en het vervoer naar een door SUCCESMAKERS aangewezen bestemming.
9.5 Het risico tijdens het verrichten van Diensten door Leverancier ligt te allen tijde bij Leverancier. Leverancier is verplicht zich deugdelijk en op eigen kosten te verzekeren en verzekerd te houden gedurende het verrichten van de Diensten.

10. Facturering en betaling

10.1 Uiterlijk binnen 30 werkdagen na volledige uitvoering van de Overeenkomst, zal SUCCESMAKERS een factuur ontvangen onder vermelding van de juiste tenaamstelling, de naam van de betrokken inkoper en het inkoopnummer van SUCCESMAKERS.
10.2 SUCCESMAKERS zal de factuur binnen 30 werkdagen na ontvangst voldoen, tenzij door SUCCESMAKERS na ontvangst van de Goederen en/of het verrichten van de Diensten gereclameerd wordt over de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde Prestatie, in welk geval SUCCESMAKERS het recht heeft betaling op te schorten zolang de Overeenkomst niet alsnog correct is uitgevoerd.
10.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, dient Leverancier, op eerste verzoek, SUCCESMAKERS middels een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie (inclusief het verschuldigde bedrag aan BTW) dan wel een borgstelling zekerheid voor nakoming te verschaffen.
10.4 Indien – ondanks reclamatie – betaling volgt, houdt de betaling geen acceptatie of goedkeuring van de geleverde Goederen en/of Diensten dan wel afstand van recht in.
10.5 SUCCESMAKERS is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van Leverancier al dan niet opeisbaar te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan Leverancier verschuldigd is. Andersom heeft Leverancier dit recht niet.
10.6 SUCCESMAKERS is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover Leverancier (gedeeltelijk) tekort komt in de nakoming van zijn verbintenis. Andersom heeft Leverancier dit recht niet.
10.7 SUCCESMAKERS zal geen rentekosten, incassokosten of overige kosten betalen voor de inning van facturen in geval Leverancier een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of in geval er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.
10.8 Transactiekosten met betrekking tot betalingen (bijvoorbeeld met betrekking tot betalingen op buitenlandse bankrekeningen) zijn voor rekening van Leverancier.

11. Inspectie

11.1 Onverminderd de verplichtingen van Leverancier heeft SUCCESMAKERS het recht de te leveren Prestatie tijdens de uitvoering van het werk, vóór verzending en bij aankomst op de overeengekomen plaats van levering, tussentijds te (doen) inspecteren, teneinde SUCCESMAKERS ervan te overtuigen dat de Prestatie voldoet aan alle in de Overeenkomst gestelde eisen en specificaties.

12. Kwaliteit en garantie

12.1 Leverancier garandeert:
a) tijdig en volledig aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst te zullen voldoen, waaronder, maar niet uitsluitend, de Diensten te zullen verrichten en/of de Goederen te zullen leveren conform (i) de specificaties (inclusief ten aanzien van de verpakking), zoals vermeld in de Overeenkomst (ii) de instructies, zoals die van tijd tot tijd mogelijk door SUCCESMAKERS schriftelijk dan wel mondeling kunnen/zullen worden gegeven en (iii) de verdere afspraken, die mogelijk door Partijen zullen worden gemaakt;
b) dat de Diensten en/of Goederen te allen tijde aan de geldende wettelijke eisen en aanwijzingen van overheidswege zullen voldoen; en
c) dat de Diensten en/of Goederen ook overigens technisch en feitelijk voldoen aan de daaraan normaal te stellen kwaliteitseisen en zijn organisatie en de uitvoering van de Diensten en/of Goederen zodanig in te richten dat eventuele fouten tijdig worden gesignaleerd en hersteld;
d) dat alle informatie die door Leverancier aan SUCCESMAKERS is verstrekt juist en volledig is.
12.2 Indien de Goederen en/of Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden kan SUCCESMAKERS, onverminderd de overige rechten van SUCCESMAKERS, Leverancier verplichten, ter keuze en op eerste verzoek van SUCCESMAKERS, de Goederen te herstellen of te vervangen en/of de Diensten opnieuw uit te voeren. Leverancier dit steeds kosteloos te doen en binnen het door SUCCESMAKERS aangegeven redelijke tijdsvlak. Indien herstel of vervanging van de Goederen en/of het opnieuw uitvoeren van de Diensten niet mogelijk is, heeft SUCCESMAKERS recht op terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.
12.3 Onverminderd het recht van SUCCESMAKERS op volledige schadevergoeding, is Leverancier, indien Leverancier niet in staat is de Goederen en/of Diensten te (laten) repareren, vervangen, herstellen of opnieuw uit te voeren binnen het tijdsvlak als bedoeld in artikel 12.2 sub a, een boete verschuldigd van EUR 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per dag dat zij de Goederen en/of Diensten niet heeft gerepareerd, vervangen, hersteld of opnieuw heeft uitgevoerd dan wel dit heeft laten doen.
12.4 Indien SUCCESMAKERS op grond van het bepaalde in artikel 12.2 sub a Leverancier de Goederen en/of Diensten laat repareren, vervangen, herstellen of opnieuw uitvoeren, laat dit het recht van SUCCESMAKERS op schadevergoeding onverlet.
12.5 Goedkeuring door SUCCESMAKERS, tijdens of direct na levering van de Goederen en/of ondertekening van het werkbriefje als bedoeld in artikel 7.6 ontheft Leverancier niet van voormelde garantieverplichtingen.
12.6 Bij gebreke van behoorlijke nakoming van voornoemde herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsmede in spoedeisende gevallen, heeft SUCCESMAKERS het recht voor rekening en risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle (directe en indirecte) schade die door SUCCESMAKERS of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in de Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede als gevolg van een onrechtmatige gedraging van Leverancier, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden.
13.2 Leverancier vrijwaart SUCCESMAKERS voor alle aanspraken van derden (waaronder onderaannemers en overheidsinstanties), op welke grond dan ook.
13.3 Leverancier is verplicht zich voor de duur van de Overeenkomst adequaat te verzekeren en verzekerd te houden voor zijn aansprakelijkheid jegens derden, waaronder SUCCESMAKERS. Leverancier zal desgevraagd bewijs van verzekeringsdekking overleggen, waaruit blijkt dat Leverancier afdoende is verzekerd. Tevens zal Leverancier, op verzoek van SUCCESMAKERS, bewijs overleggen van betaling van de ter zake verschuldigde premies.
13.4 SUCCESMAKERS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door Leverancier wordt geleden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en alleen in geval van opzet of grove schuld van SUCCESMAKERS of haar leidinggevenden. De aansprakelijkheid van SUCCESMAKERS is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de Overeenkomst.

14. Overmacht

14.1 Van overmacht aan de zijde van één der Partijen haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, automatiseringsproblematiek, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier. Onder overmacht aan de zijde van SUCCESMAKERS wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: faillissement of overlijden van de opdrachtgever van SUCCESMAKERS en iedere niet-toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever van SUCCESMAKERS.

15. IE-rechten

15.1 Tekeningen, visuals, designs, modellen, teksten, foto’s en dergelijke die SUCCESMAKERS aan Leverancier heeft verstrekt, mogen door Leverancier niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden of anderszins benut worden dan uitsluitend ter uitvoering van de Overeenkomst. De IE-rechten rusten te allen tijde bij SUCCESMAKERS dan wel derden waar zij zaken mee doet.
15.2 Tekeningen, visuals, designs, modellen, teksten, foto’s en dergelijke die SUCCESMAKERS (al dan niet bij een Offerteaanvraag) aan Leverancier heeft verstrekt, moeten 6 maanden na het afgeven van een Offerte door Leverancier worden vernietigd, tenzij Leverancier weet dan wel behoort te weten dat de kans bestaat dat SUCCESMAKERS naar aanleiding van de Offerte na verloop van deze 6 maanden nog een Order zal plaatsen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat het evenement waarop de Offerte ziet nog moet plaatsvinden.
15.3 Leverancier garandeert dat de door hem – al dan niet met hulp van derden – te verrichten Diensten en/of te leveren Goederen geen inbreuk maken op IE-rechten van derden. Bovendien vrijwaart Leverancier SUCCESMAKERS tegen aanspraken van derden dienaangaande. Leverancier zal SUCCESMAKERS alle kosten en schade vergoeden die het gevolg zijn van dergelijke aanspraken.
15.4 Alle IE-rechten met betrekking tot alle door Leverancier – al dan niet met behulp van derden – te verrichten Diensten en/of te leveren Goederen zullen uiteindelijk bij SUCCESMAKERS komen te rusten. Indien en voor zover voor het verkrijgen van die rechten feitelijke of rechtshandelingen noodzakelijk zijn, verplicht Leverancier zich op eerste verzoek van SUCCESMAKERS, alle medewerking te verlenen en alle handelingen te verrichten, die voor het vestigen of een overdracht van de IE-rechten noodzakelijk zijn. Redelijke kosten die daarvoor door Leverancier dienen te worden gemaakt, zullen door SUCCESMAKERS worden vergoed. Indien voor een overdracht van vorenbedoelde rechten aan SUCCESMAKERS een akte is vereist, heeft de Overeenkomst, voor zover mogelijk, als een dergelijke akte te gelden.
15.5 Leverancier zal nimmer de IE-rechten van SUCCESMAKERS met betrekking tot de Overeenkomst aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om de IE-rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze IE-rechten te verkrijgen.
15.6 Leverancier zal in geval de Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van SUCCESMAKERS ontwikkelen van visuals, designs, software en/of websites, de IE-rechten, waaronder de aanspraak op de broncode, aan SUCCESMAKERS overdragen zodat SUCCESMAKERS wijzigingen in het werk kan doorvoeren. SUCCESMAKERS is tot het aanbrengen van wijzigingen gerechtigd.

16. Geheimhouding

16.1 Partijen verbinden zich zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van alles wat hen in het kader van de Overeenkomst bekend mocht worden over de organisatie van de ander en de door hen ontvangen gegevens, documenten en materialen, onverminderd het recht van SUCCESMAKERS om de door Leverancier op grond van de Overeenkomst ten behoeve van SUCCESMAKERS ontwikkelde documenten en materialen en producten, te gebruiken. Partijen zullen alle redelijkerwijs van hen te vergen maatregelen treffen teneinde vorenbedoelde vertrouwelijkheid te verzekeren.
16.2 Leverancier is niet bevoegd om in het kader van de door hem te leveren Prestatie de naam van SUCCESMAKERS te gebruiken dan wel hiernaar te verwijzen in publicaties, waaronder advertenties, artikelen, verslagen, zakenbrieven en brochures, tenzij SUCCESMAKERS voor het gebruik van haar naam uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan Leverancier heeft gegeven.
16.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid verplicht Leverancier zich om de gegevens, documenten en materialen welke hem uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking kom(en)(t) uitsluitend te gebruiken voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
16.4 Leverancier is verplicht zijn personeelsleden en de door hem ingeschakelde derden, te verplichten dezelfde geheimhoudingsbepalingen jegens SUCCESMAKERS na te leven.

17. Non-concurrentie

17.1 Leverancier zal op geen enkele wijze, direct dan wel indirect, zelf of via een gelieerde partij in welke vorm of hoedanigheid dan ook, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SUCCESMAKERS:
(a) een werknemer, distributeur of agent van SUCCESMAKERS overhalen of trachten over te halen om zijn relatie met SUCCESMAKERS te beëindigen of dit anderszins te bewerkstelligen, of zo een persoon in dienst te nemen of daarmee een contractuele relatie aan te gaan binnen 2 (twee) jaar na de effectieve beëindiging van zijn arbeidsverhouding of relatie met SUCCESMAKERS of iets te doen waardoor de relatie tussen een werknemer, distributeur of agent en SUCCESMAKERS nadelig beïnvloed zou kunnen worden; en/of
(b) een in Nederland gevestigde klant, leverancier of andere persoon die een zakelijke relatie onderhoudt met SUCCESMAKERS overhalen of trachten over te halen zijn relatie met SUCCESMAKERS te beëindigen of dit anderszins te bewerkstelligen, of iets te doen waardoor die relatie nadelig beïnvloed zou kunnen worden, dan wel een concurrent van SUCCESMAKERS bij te staan, bij te doen staan of te trachten bij te staan bij de onder (a) genoemde activiteiten.

18. Beëindiging en opschorting

18.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft Leverancier niet het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen als de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en niet door volbrenging eindigt, kan Leverancier de Overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
18.2 SUCCESMAKERS heeft het recht (1) de Overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten, schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, en/of (2) om haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier op te schorten, indien:
a) Leverancier niet, niet tijdig en/of niet naar behoren of volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden voldoet, ook indien dit Leverancier niet is toe te rekenen;
b) geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van Leverancier wordt gelegd;
c) in geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, fusie of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle bij Leverancier plaatsvindt;
d) Leverancier in strijd handelt of heeft gehandeld met het bepaalde in artikelen 16 en 17;
Een ontbinding c.q. beëindiging of opschorting van betalingsverplichtingen zoals onder a t/m e van dit artikel bedoeld, laat alle eventuele andere rechten die aan SUCCESMAKERS uit hoofde van het voorstaande toekomen, inclusief het recht van SUCCESMAKERS op schadevergoeding, onverlet.
18.3 Partijen hebben het recht de Overeenkomst, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten, schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, indien
(a) de andere Partij failliet wordt verklaard of liquideert dan wel een aanvraag hiertoe is gedaan, in surseance van betaling verkeert of onder curatele staat; en/of
(b) zich ten aanzien van één der Partijen een situatie van overmacht voordoet en deze langer duurt dan 30 dagen.
18.4 Zodra de Overeenkomst eindigt zal Leverancier alle gegevens, documenten en materialen, digitaal en in hardcopy, welke hij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van SUCCESMAKERS heeft ontvangen en welke hij – en door hem ingeschakelde derden – in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgesteld of ontwikkeld, op eerste verzoek van SUCCESMAKERS kosteloos aan SUCCESMAKERS overdragen. Partijen zullen te zijner tijd nadere afspraken maken over de wijze waarop de overdracht zal plaatsvinden.

19. Overige bepalingen

19.1 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, de Order en de Voorwaarden zijn uitsluitend geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.
19.2 Leverancier is niet bevoegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUCCESMAKERS, de Overeenkomst of een of meer rechten of verplichtingen daaruit aan een derde over te dragen. SUCCESMAKERS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Leverancier geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
19.3 Leverancier verklaart op de hoogte te zijn en akkoord te zijn met de privacyverklaring van SUCCESMAKERS. Deze verklaring is te vinden op de website van SUCCESMAKERS. Op verzoek wordt Leverancier per email een exemplaar toegezonden.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsverhouding tussen het Partijen, van welke aard dan ook, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.
20.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar SUCCESMAKERS gevestigd is, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. SUCCESMAKERS heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en andere (wettelijke) bevoegdheidsregels te hanteren.